top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ÜGYFELEK (FESTŐK) SZÁMÁRA

 

I. cikk.

A fogalmak meghatározása

 

1. Az itt használt kifejezések: 

Adam az Adam Technology s.r.o. vállalatot jelenti, amelynek székhelye: Evropská 2758/11, Praha 6, Dejvice, 160 00 Prága, Csehország, IČ (azonosítószám): 09360735, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásba, C részleg, 335125 iktatószám, amely az Ügyfelek üzleti tevékenységéhez (a továbbiakban: "Szolgáltatások") adminisztrációs technológiai támogatást nyújtó, festési szolgáltatásokra szakosodott gazdasági társaság, amely összekapcsolja a Festési szolgáltatások vásárlása iránt érdeklődő személyeket a Festési szolgáltatásokat az adott időben és helyen nyújtani kívánó Ügyfeleivel.

 

Az Adam szolgáltatások az Adam által nyújtott szolgáltatásokat jelentik, beleértve az Adam technológiai platform biztosítását, az ügyféltámogatást, a kommunikáció közvetítését az Ügyfél és a Festészeti szolgáltatás felhasználója között, valamint más hasonló szolgáltatásokat.

 

Megállapodás: az Adam platform szolgáltatásainak használatára vonatkozó, jogszabály által hallgatólagosan megkötött megállapodás, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek, amelyek az Ügyfél és az Adam közötti, az Adam szolgáltatásainak használatára vonatkozó kapcsolatokat szabályozzák.

 

Festő: a Megrendelő képviselője, alkalmazottja vagy beszállítója (a Megrendelő számára festési szolgáltatást végző személy, aki nem a Megrendelő alkalmazottja), aki megfelel az Adam szolgáltatásait igénybe vevő aktív festőkre vonatkozó, az adott időpontban érvényes Adam feltételeknek; és akit az Adam felhatalmazott arra, hogy a Megrendelő nevében festési szolgáltatások nyújtása céljából hozzáférjen az Adam szolgáltatásaihoz.

 

Festési szolgáltatás igénybevevője/szolgáltatás igénybevevője a festési szolgáltatások iránt érdeklődő természetes vagy jogi személy, aki a Megrendelővel külön szerződéses jogviszonyt létesít, amely alapján a Megrendelő festési szolgáltatásokat nyújt. 

 

A festési szolgáltatások a festési, lakkozási és mázolási szolgáltatások nyújtása a Festési Szolgáltatás igénybe vevői számára az Adam Szolgáltatásokon keresztül az Ügyfelek és festőik által.

 

Festési szolgáltatási megkeresés: a Szolgáltatás igénybe vevőjének az Adamhoz intézett megkeresése, amelyen keresztül az Adam lehetőséget biztosít az Ügyfélnek, hogy a Szolgáltatás igénybe vevője számára Festési szolgáltatást nyújtson.

 

Munkaszerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között írásbeli megrendelés alapján megkötött szerződés, amely a Szolgáltatást igénybe vevőnek Festőkön keresztül festészeti szolgáltatást nyújt. Az ilyen Munkaszerződés a Megrendelő és a Szolgáltatást igénybe vevő közötti külön jogviszonyt képez. A Megrendelő teljes mértékben felel a Munkaszerződés megfelelő teljesítéséért. Az Adam nem szerződő fele a Munkaszerződésnek, és ebből nem keletkeznek jogi kötelezettségek az Adam felé.

 

II. cikk

A felek bevezető nyilatkozatai

 

1. Az Adam kijelenti, hogy egy technológiai platform üzemeltetője, és rendelkezik a szükséges szakértelemmel, ismeretekkel és know-how-val ahhoz, hogy az Adam az itt megállapított feltételek szerint festési munkákat tudjon generálni az Ügyfél számára.

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy üzleti együttműködést kíván létesíteni az Ádámmal, mint az üzleti tevékenységét támogató technológiai és adminisztrációs szolgáltatásokat igénybe vevő féllel. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ádám az adminisztrációs technológiai támogatást nyújtja, és nem nyújt festészeti szolgáltatásokat.

3. A felek nyilatkozatai. Mindkét Fél kijelenti, hogy a jelen Megállapodást üzleti lehetőségek generálása, az Adam technológiai támogatásának és adminisztrációs támogatásának biztosítása céljából kötik meg az Ügyfél számára.

III. cikk

A megállapodás tárgya

 

Az Adam vállalja, hogy a jelen szerződés teljes időtartama alatt adminisztrációs és technológiai támogatást nyújt az Ügyfél jelen szerződés szerinti üzleti tevékenységeihez. Az Ügyfél vállalja, hogy az ilyen szolgáltatásokért szolgáltatási díjat fizet az Adamnek.

IV. cikk

Az ügyfél és a felhasználó közötti kapcsolat meghatározása

A felek közötti kapcsolat - A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a festési szolgáltatások nyújtása a Megrendelő által

a Felhasználók részére történő nyújtása munkaszerződés, azaz Adam közreműködése nélküli, jogilag kötelező erejű közvetlen üzleti kapcsolat létrejöttét eredményezi a Megrendelő és a Felhasználó között. A Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik a Megrendelőnek a Felhasználókkal vagy harmadik felekkel szemben fennálló valamennyi olyan kötelezettségéért és kötelezettségeiért, amelyek a Megrendelő által nyújtott festési szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

Elérhetőségi adatok - Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adam a Felhasználó ésszerű kérésére közölheti az Ügyfél elérhetőségi adatait és/vagy biztosítási adatait a Felhasználóval.

 

V. cikk

Az Adam és az ügyfél közötti kapcsolat meghatározása

1. A felek közötti kapcsolat. Az Adam összekapcsolja a leendő Festészeti Szolgáltatás Igénybevevőket az Adam Ügyfeleivel, akik az adott időben és helyen festészeti szolgáltatást kívánnak nyújtani. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy annak következtében, hogy az Adam adminisztrációs és technológiai platformot biztosít az Ügyfél számára, és új festési munkákat generál, jogilag kötelező erejű, közvetlen üzleti kapcsolat jön létre az Adam és az Ügyfél között, amelyben az Adam és az Ügyfél mint két különálló üzleti személy egyenrangú. Az Adam nem irányítja vagy ellenőrzi a Megrendelőt vagy a Megrendelő festőjét a jelen szerződés teljesítése során. A Megrendelő és a Megrendelő festője nem jogosult arra, hogy az Adam nevében jogi kötelezettségeket vállaljon, és garantálja, hogy nem adja ki magát az Adam vagy az Adam bármelyik fióktelepének alkalmazottjának, vezetőjének vagy meghatalmazott képviselőjének. A Felek kifejezetten megerősítik, hogy a jelen megállapodás nem munkaszerződés, és nem létesít munkaviszonyt (munkajogi, adójogi vagy társadalombiztosítási jogi értelemben) az Adam és a Megrendelő (vagy a Megrendelő festői) között. A Megrendelő és az Adam közötti kapcsolat tekintetében a Megrendelő kizárólag a Megrendelő festői által nyújtott festési szolgáltatásokért felel kizárólag.

2. A festés szolgáltatási díja a Szolgáltatást igénybe vevő kívánságai (mennyit hajlandó fizetni a szolgáltatásért) és a Megrendelő kívánságai (mennyiért hajlandó a Megrendelő a szolgáltatást nyújtani) közötti megfelelés eredménye. Ennek alapján az Adam összeveti a Szolgáltatás Használókat és a szolgáltatás elvégzésére hajlandó Ügyfeleket az adott feltételek mellett. A javasolt ár egy mindkét fél számára ajánlott érték, amely megkönnyíti a leendő szolgáltatás használó és a szolgáltatást az adott feltételek mellett elvégezni hajlandó ügyfél közötti egyezést. Mindkét félnek lehetősége van arra, hogy szükség szerint befolyásolja a végső árat.

3. Munka elfogadása. A Megrendelő és a Megrendelő festői jogosultak az Adam által generált bármely munkát elfogadni vagy elutasítani. A munka elfogadásával a Megrendelő beleegyezik abba, hogy munkaszerződést köt a Szolgáltatóval. Ezzel a Megrendelő elfogadja a festési munka terjedelmét és a kapcsolódó feladatokat, mint például a festéshez szükséges bútorok áthelyezése, a festéshez szükséges falkezelés, a szolgáltatás utáni takarítás, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő által megkövetelt minőséget, amelyeket a Megrendelőnek az Adam és/vagy az Adam bármelyik képviselőjén keresztül bemutattak.

4. Harmadik fél által végzett festés. Ha a Megrendelő az ebből és a Munkaszerződésből eredő kötelezettségét a Megrendelő festőin keresztül teljesíti, a Megrendelőt ugyanolyan felelősség terheli a Megrendelő festőin keresztül történő teljesítésért, mintha a Megrendelő teljesítette volna azt. A Megrendelő köteles ezt a tényt a szolgáltatás nyújtása előtt ésszerű határidővel jelezni az Adam felé.

 

5. Bejelentési kötelezettség. A Megrendelő és a Megrendelő festői tudomásul veszik és elfogadják a Szolgáltatást igénybe vevő azon kérését, hogy a festési szolgáltatások megkezdése előtt írásban erősítsék meg a végleges árat és a festési szolgáltatások terjedelmét. A Megrendelő és a Megrendelő festői tudomásul veszik és elfogadják a Szolgáltatás igénybevevőjének azon kérését is, hogy a festési szolgáltatások befejezését követően a Szolgáltatás igénybevevőjével aláírjanak egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amelynek aláírásával a Szolgáltatás igénybevevője elfogadja a festési szolgáltatások teljesítését, minőségét és terjedelmét.

6. Követelések engedményezése - Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő nem rendezi maradéktalanul az Ügyfél felé a Szolgáltatást igénybe vevő és a Megrendelő között létrejött Vállalkozói Szerződés alapján az Adam cég szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatosan elvégzett munka árát az elkészült munka Festő általi átadását követő 5. napig, a Megrendelő e határidő lejártával a munkát az Adam cégre engedményezi:
a) a Szolgáltatás igénybe vevője által a Szolgáltatás igénybe vevője és a Megrendelő között az Adam cég szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban megkötött Vállalkozói Szerződés alapján végzett munka ellenértékének megfizetésére irányuló követelésből álló teljes követelését járulékokkal együtt;
b) az Adam cég szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban a Festő és a Szolgáltatás igénybe vevője között megkötésre került Vállalkozói Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybe vevője által a vállalkozói díjként fizetendő összeg 0,05%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére irányuló követelésből álló teljes követelését járulékokkal együtt, a fizetési késedelem minden egyes, akár csak megkezdett napjára vonatkozóan.
Az Adam cég Szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban az Ügyfél a fentiekben meghatározott feltételek mellett az Adam cégre engedményezi a Szolgáltatás Felhasználóival kötött bármely jövőbeni Vállalkozói Szerződéssel kapcsolatos meghatározott követeléseit. Az Adam cég a feltüntetett feltételek mellett elfogadja mindezen jövőbeli követeléseket.

VI. cikk

A megrendelő és a festők közötti kapcsolat meghatározása

A felek közötti kapcsolat - A Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik a Festőkkel szembeni minden olyan kötelezettségért, amely a Megrendelő és a Megrendelő Festői közötti kapcsolatból ered (beleértve a festési szolgáltatások nyújtását). A Megrendelő tudomásul veszi és vállalja, hogy kizárólagos felügyeletet gyakorol a Festők felett, és betartja a Megrendelő és a Megrendelő Festői közötti kapcsolatra vonatkozó vagy azzal egyébként összefüggő valamennyi alkalmazandó jogszabályt (beleértve az adó-, társadalombiztosítási és munkaügyi jogszabályokat).

Felelősség a Festőkért - A Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden körülmények között a Megrendelő viseli a felelősséget és a felelősséget a Megrendelő Festőiért és azok viselkedéséért és hibáiért a felhasználókkal és Adammel szemben.

 

VII. cikk

Festési követelmények

 

1. Minőségi ellenőrzés. A Szolgáltatás igénybe vevője a festési szolgáltatások megfelelő és minőségi elvégzését kéri. A festés minőségét elsősorban a Szolgáltatást igénybe vevő ellenőrzi.

2. A szolgáltatás Felhasználó általi értékelése. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (a) a festési szolgáltatás nyújtását követően a Festési szolgáltatás Felhasználóját az Adam felkéri, hogy értékelje a szolgáltatást az Adam platformon keresztül, ahol opcionális megjegyzést vagy visszajelzést hagyhat a festési szolgáltatással kapcsolatban.

3. Átlagos értékelés. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adam lehetővé kívánja tenni a felhasználók számára, hogy az Adam adminisztrációs és technológiai platformján keresztül magas színvonalú szolgáltatásokhoz férjenek hozzá. Annak érdekében, hogy minden Festő továbbra is használhassa az Adam adminisztrációs és technológiai platformjához való hozzáférést, a Festő felhasználók által adott átlagos értékelésének az Adam által az adott területre meghatározott minimálisan elfogadható átlagos értékelés felett kell maradnia. Az Adam időről időre saját belátása szerint frissítheti az ilyen minimálisan elfogadható átlagos értékelés értékét (a továbbiakban: "Minimális átlagos értékelés").

4. Követelések. Az Ügyfél beleegyezik abba, hogy az adott Szolgáltatáshasználó Ügyfele helyettesíthető.

A Szolgáltatáshasználó kérésére, ismételt reklamáció, szerződésszegés, a minimális átlagértékelés alatti minősítés vagy az Adam jó hírnevének, márkájának vagy üzleti tevékenységének, illetve az Adam fióktelepeinek vélhetően okozott kár esetén az Adam jogosult az Ügyfelet egy adott Szolgáltatáshasználó vagy a Szolgáltatáshasználók bármely csoportja esetében az Adam saját belátása szerint egy másik Ügyféllel helyettesíteni. Az Adam fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint deaktiválja az Adam adminisztrációs és technológiai támogatásának használatát.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a reklamációkat közvetlenül a Szolgáltatáshasználó vagy az Adam segítségével közölheti.

 

VIII. cikk

Az ügyfelekkel szemben támasztott követelmények

1. Dokumentáció és szakértelem. Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy mindig

a. rendelkezik a magyarországi jogszabályok által a festési szolgáltatások elvégzéséhez szükséges valamennyi jogosultsággal és engedéllyel. A Megrendelő kijelenti, hogy a Megrendelő festői orvosilag alkalmasak a festési szolgáltatások elvégzésére.

b. rendelkeznek a szükséges szakértelemmel és tapasztalattal, valamint magas szintű szakmai hozzáértéssel, kiszolgálással és udvariassággal.

Adam fenntartja a jogot, hogy időről időre ellenőrizze a Megrendelő dokumentációját az Adam által ésszerű belátása szerint megfelelőnek ítélt módon.

2. Biztosítás. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen szerződés teljes időtartama alatt üzleti tevékenységére kiterjedő kereskedelmi felelősségbiztosítást köt.

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden egyes Festővel együtt a Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik az ésszerű és megfelelő intézkedések elfogadásáért, beleértve a megfelelő biztosítás megkötését, amely megfelel az összes vonatkozó jogszabály követelményeinek.

3. Bizalmasság. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti üzleti együttműködés során szerzett valamennyi információt - beleértve, de nem kizárólagosan az Ügyfél ügyfeleire, a szolgáltatások áraira, valamint az Adam know-how-ra és az e szerződés tartalmára vonatkozó információkat - bizalmasan kezeli, még a szerződés megszűnése után is.

4. Saját eszközök. A Megrendelő tudomásul veszi és vállalja, hogy a jelen és a munkaszerződés szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges saját szerszámokat, festési kellékeket és egyéb tárgyakat a minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben biztosítja, és a Megrendelő saját költségén utazik a teljesítés helyszínére a megbeszélt időpontokban.

5. Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint a jelen szerződés megszűnését követő 1 évig az Adam előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem nyújt festészeti szolgáltatásokat olyan magyarországi szolgáltatás igénybe vevőinek, akikkel az Ügyfél az Adamon keresztül kötött szerződést, és nem végez semmilyen más olyan tevékenységet, amely ellentétes lenne az Adam érdekeivel, és az Adam előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül versenyhelyzetben van vagy lehet, és kárt okoz vagy okozhat az Adamnak. E rendelkezés megsértése a Megrendelővel és a Megrendelő festőivel fennálló szerződéses kapcsolat azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

 

IX. cikk

Pénzügyi feltételek

1. Hozzájárulás a kifizetések fogadásához szükséges képviselethez. A Megrendelő megbízza Adamot, hogy a Megrendelő ideiglenes képviselője legyen a kifizetések átvételére és a dokumentumok kiállítására kizárólag azon Szolgáltatást igénybe vevők részéről, akikkel a Megrendelő munkaszerződést köt. A Megrendelő beleegyezik, hogy az Adamnak ilyen módon teljesített kifizetés a Szolgáltatás igénybe vevője által közvetlenül a Megrendelőnek teljesített kifizetésnek minősül. 

2. Dokumentumok. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adam az Ügyfél nevében az Adam adminisztrációs támogatás részeként nyugtákat, számlákat és adóügyi dokumentumokat állíthat ki. Az ilyen dokumentumokat a technológiai platformon keresztül juttatják el az Ügyfélhez. Az Ügyfél köteles a dokumentumokat haladéktalanul ellenőrizni. A festési szolgáltatásokról szóló bizonylatokon, számlákon vagy adóügyi dokumentumokban szereplő javításokat vagy javítási javaslatokat a kiállítás napjától számított három (3) munkanapon belül írásban kell benyújtani az Adamnak. Amennyiben az Adamot a fentiek szerint nem értesítik, az Adam nem vállal felelősséget a dokumentumokban lévő hibákért, azok kijavításáért, illetve az újraszámításokért vagy kifizetésekért.

3. Szolgáltatási díj. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybe vevőitől az adott hónapban nyújtott festési szolgáltatásokért kapott minden egyes fizetés után havi szolgáltatási díjat fizet az Adam részére, amelynek mértéke minden egyes kiszámlázott festési szolgáltatás 20%-a + ÁFA, ha alkalmazható.

4. A szolgáltatási díj számítási módszerének módosítása. Az Adam jogot kap arra, hogy a helyi piaci tényezők alapján saját belátása szerint bármikor megváltoztassa a szolgáltatási díj számítási módszerét, és az ilyen változásokról e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs eszközzel értesítse az Ügyfelet. A szolgáltatási díj számítási módszerének ilyen módosítását követően az Ügyfél az Adam szolgáltatásainak bármilyen további használata az Ügyfél beleegyezését fejezi ki a módosításhoz.

5. Fizetés az Ügyfélnek. Miután az Adam szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó követelését vagy az Adam egyéb, az Ügyféllel szembeni követelését levonták, az Adam átutalja a Szolgáltatás igénybe vevői által az Ügyfélnek az Ügyfél számlájára a nyújtott festési szolgáltatásokért fizetett összegeket, amelyeket az Ügyfél kellő előzetes értesítéssel közölt az Adammal. Az Adam kizár minden felelősséget a sikertelen tranzakciókért abban az esetben, ha az Ügyfél a regisztráció során vagy az együttműködés során bármikor helytelen banki adatokat ad meg.

6. Elszámolás. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adam egyoldalúan beszámíthatja az Adam szolgáltatási díj vagy a szerződéses kötbér megfizetésére vonatkozó követeléseit az Ügyfélnek az Adammal szemben a Festési Szolgáltatás Felhasználóitól kapott összegek kifizetésére vonatkozó követeléseibe.

7. Adózás és könyvelés. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő és a Megrendelő minden egyes festője teljes mértékben felelős a könyvelési vagy adónyilvántartási kötelezettségéért, a jövedelmét terhelő adók és járulékok megfizetéséért és egyéb törvényi kötelezettségekért. 

8. A festési szolgáltatások árainak változása. A festési szolgáltatások árai idővel változhatnak a Megrendelő és a Szolgáltatást igénybe vevő közötti igényektől és megállapodástól függően.

 

X. cikk.

A megállapodás feltételei

1. A megállapodás feltételei. A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek az Ügyfélnek az Adam által nyújtott szolgáltatásokra történő regisztrációjának napján lépnek hatályba. Az Ádám által nyújtott szolgáltatások használatának megkezdése előtt az Ügyfélnek be kell fejeznie a regisztrációs folyamatot, és meg kell adnia az összes szükséges információt. A regisztráció során a "A regisztrációval Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a Személyes Adatkezelési Tájékoztatót" gombra kattintva Ön kijelenti és szavatolja, hogy:

a vonatkozó jogszabályok és nyilvántartások értelmében jogosult az Adam platform szolgáltatásainak festészeti szolgáltatások nyújtása céljából történő használatára vonatkozó megállapodás megkötésére;

gondosan elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, beleértve az Általános Szerződési Feltételekből és a Megállapodásból eredő valamennyi kötelezettséget, teljes mértékben megértette azokat, és beleegyezik, hogy azok kötelező érvényűek;

az Ön által megadott valamennyi információ pontos, igaz, helyes és teljes.

2. Felmondás. Mindkét Fél jogosult a jelen Megállapodás felmondására (elektronikus vagy egyéb eszközökkel) bármely okból vagy ok nélkül. A felmondási idő egy naptári hónap, és a felmondási értesítés másik Félhez történő eljuttatásának hónapját közvetlenül követő hónap első napján kezdődik. Az Adam a jelen Megállapodást azonnali hatállyal, felmondás nélkül is felmondhatja, ha a Megrendelő már nem felel meg a jogszabályi feltételeknek vagy az Adam festési szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szabványainak és elveinek. Adam haladéktalanul értesíti a Megrendelőt az ilyen felmondásról. 

 

XI. cikk

Szerződéses szankciók

1. Kötelezettségszegés. Abban az esetben, ha a Megrendelő megszegi a munkaszerződés szerinti festési szolgáltatások megfelelő és időben történő nyújtására vonatkozó kötelezettségét, az Adam fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy jogsértésenként 200 000 Ft-ig terjedő egyszeri díjat számítson fel.

2. A titoktartás megsértése. A VIII. cikk 3. szakasza szerinti titoktartás megsértése esetén az Ügyfél jogsértésenként 800 000 Ft összegű kötbért fizet Adamnak.

3. Abban az esetben, ha az Ügyfél megszegi a jelen VIII. cikk 5. szakasza szerinti kötelezettségeit, az Ügyfél köteles Adam részére jogsértésenként 2 000 000 Ft összegű kötbért fizetni.

4. A kötbérre vonatkozó megállapodás nem érinti a kötelezettségszegés miatt felmerült károk megtérítésének jogát, ha a kötelezettségszegés kötbérköteles, abban az esetben is, ha a kár meghaladja a kötbér összegét. A Felek kijelentik, hogy a szerződéses kötbér összege megfelel a kötelezettségek megszegéséből eredő esetleges kárnak.

 

XII. cikk

Záró rendelkezések

1. A megállapodás módosítása. Az Adam fenntartja a jogot, hogy a jelen Megállapodást bármikor módosítsa, a Megállapodás új szövegének az Adam Szolgáltatások részeként elérhető online portálon e-mailben történő bejelentésétől vagy az Ügyfél elektronikus értesítésétől kezdődő hatállyal. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a módosított szöveg online közzétételre kerül. (https://www.adamfestes.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-festok ). Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés új szövegének bejelentését követően az Adam Szolgáltatások használatával az Ügyfél kifejezi beleegyezését, és az új szöveg kötelező érvényű. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a Megállapodás módosításával, a módosítás bejelentésétől számított 3 napon belül jogosult elállni attól. Az Ügyfélnek a Megállapodástól való elállásra vonatkozó kérelmet e-mailben kell elküldenie a adam@adamfestes.hu címre.

2. Irányadó jog. E megállapodásra a Cseh Köztársaság joga az irányadó. 

3. Feladat. Az Ügyfél a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti vagy ruházhatja át, sem részben, sem egészben a jelen Megállapodást, illetve az ebből eredő jogait vagy kötelezettségeit. Az Adam jogosult a jelen Megállapodást, illetve az ebből eredő jogait és kötelezettségeit vagy azok egy részét vagy egészét időről időre és hozzájárulás nélkül átruházni.

4. Teljes megállapodás. Ez a megállapodás, beleértve a bevezetést és minden további feltételt, a felek közötti teljes megállapodást képezi a jelen megállapodás tárgyát illetően, és hatályon kívül helyez és érvénytelenít minden korábbi és egyidejű szerződést vagy megállapodást a jelen megállapodás tárgyát illetően. Az itt használt "beleértve" és "magában foglalja" kifejezés azt jelenti, hogy "beleértve, de nem kizárólagosan". 

5. Elválaszthatóság. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése bármely joghatóságban részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az ilyen rendelkezés vagy annak egy része a megfelelő mértékben nem tekintendő a jelen szerződés részének, azonban a jelen szerződés fennmaradó részének jogszerűsége, érvényessége és végrehajthatósága nem változik. Ebben az esetben a Felek a jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést (vagy annak egy részét) olyan rendelkezéssel (vagy annak egy részével) helyettesítik, amely jogszerű, érvényes és végrehajtható, és amelynek hatása a lehető legjobban hasonlít a jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez (vagy annak egy részéhez), tekintettel a jelen szerződés tartalmára és céljára.

6. Az Általános Szerződési Feltételek érvényességének kezdete: 2020 augusztus 1.

bottom of page