top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

1. A szolgáltató neve: Adam Technology s.r.o
2. A szolgáltató székhelye: Evropská 2758/11, Praha 6, Dejvice, 160 00 Prága, Csehország
3. Elérhetőségek: adam@adamfestes.hu
4. A szolgáltató nyilvántartási száma, nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Cseh Köztársaság Igazságügyi Minisztérium Kereskedelmi nyilvántartása, azonosítószám: 09360735

 

Adam Technology s.r.o., azonosítószám: 09360735, székhelye Evropská 2758/11, Praha 6, Dejvice, 160 00 Prága, Csehország, az Adam webes alkalmazás adamfestes.hu üzemeltetője (a továbbiakban a “Cég”), mint tulajdonos, értesíti a webes alkalmazás felhasználóit (a továbbiakban “Adatszolgáltató”) a személyes adatok felhasználásának a módjáról és mértékéről, beleértve az Adatszolgáltatók jogait a személyes adatok felhasználására vonatkozóan.

 

 1. MELY SZEMÉLYES ADATOKAT DOLGOZZUK FEL?

 

A Cég, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR) betartásával és a nemzeti adatvédelmi törvényekkel összhangban, a következő személyes adatokat kezeli:

(a) azonosító adatok és lakcím ( keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartási cím, bankszámlaszám)

(b) adózási célokra vonatkozó hatályos jogszabályok által előírt adatok: név és vezetéknév vagy cégnév, állandó lakcím vagy székhely, születési hely, születési idő, adóazonosító szám, lakóhely szerinti ország, adószám, bankszámla szám, számlatulajdonos.
 

(c) automatikusan gyűjtött információk, például az Ön IP-címe, böngészőtípusa, operációs rendszere, alkalmazásverziója és földrajzi elhelyezkedése. Információkat gyűjtünk az Adam webhely Ön általi használatáról is, például az Ön által meglátogatott oldalakról vagy az Ön által használt keresési kifejezésekről. Ezeket az információkat cookie-k beállításával gyűjtjük. Az általunk használt cookie-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Cookie-nyilatkozatunkat.
 

A Cég a személyes adatokat kizárólag az alábbiakban meghatározott célokból, az e célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

2. MILYEN CÉLBÓL ÉS MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

​(a) A független szolgáltatók és a végfelhasználók közötti kommunikáció közvetítésére.

 • A személyes adatok - keresztnév, vezetéknév, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, kapcsolattartási cím, bankszámlaszám - ilyen mértékű feldolgozása a festészeti és egyéb kézműves és háztartási szolgáltatások független szolgáltatói és azok végfelhasználói közötti kommunikáció közvetítése, valamint az Adam által nyújtott szolgáltatásból eredő jogok és kötelezettségek későbbi teljesítése érdekében szükséges, beleértve az ilyen kapcsolatok nyilvántartását és az Ön és a Cég közötti, a webes alkalmazáson keresztül történő kapcsolódó kommunikációt.

(b)Jogi érdekek (követelések) védelme

Személyes adatok feldolgozása korlátozott mértékben, amennyiben az a Cég jogos érdekei miatt szükséges, amelyek közé tartozik a Cég harmadik felekkel szembeni követelésének érvényesítése és a Céggel szembeni követelésekkel elleni védelem biztosítása. 

(c) A Társaság és a webalkalmazás szolgáltatásainak promóciós e-mailek és egyéb elektronikus kereskedelmi kommunikáció útján történő értékesítése és népszerűsítése, az elektronikus kereskedelem egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004 Sb. törvény értelmében.

 • A Cég az Adatszolgáltató személyes adatait a következő mértékben gyűjti és kezeli.

       e-mail cím.

 • Az üzenetekben található leiratkozási linkre kattintva bármikor lemondhat a promóciós e-mailek fogadásáról.

 

(d) Az adózási célú jogi szabályozással (különösen a DAC7 irányelvvel) összhangban szükséges információk jelentése céljából.

 • A személyes adatok, többek között a név és vezetéknév vagy cégnév, állandó lakcím vagy székhely, születési hely, születési idő, adóazonosító szám, lakóhely szerinti ország, HÉA-szám, bankszámlaszám és számlatulajdonos feldolgozása az adózási célú jogi szabályozásokkal (különösen a DAC7 irányelvvel) összhangban szükséges információk bejelentéséhez szükséges.

 


3.  KIK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK CÍMZETTJEI?

 

Az előbbiekben leírt célok elérése érdekében a személyes adatokat a Cég és alkalmazottai mellett a Cég partnerei is feldolgozhatják. A Cég gondosan választja ki azokat a harmadik fél partnereit, akik az Ön személyes adatait adatfeldolgozóként kezelhetik, és a személyes adatokat csak olyan szervezetekre bízza, amelyek megfelelő garanciát nyújtanak arra, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottak végre annak érdekében, hogy elsősorban az átadott, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést akadályozzák meg.

 

Más szervezetek amelyek hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, illetve a jövőben hozzáférhetnek:

 

 • olyan személyek, akik egy adott szolgáltatás technikai aspektusait működtetik, vagy a Cég által az ilyen szolgáltatásokhoz használt technológia üzemeltetői (például szoftver- és informatikai rendszerek szállítói; kommunikációs szolgáltatók, marketing és promóciós szolgáltatások);

 • a Cégnek tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó személyek (például ügyvédi iroda);

 

A Cégnek az alkalmazandó jogszabályok értelmében az Ön személyes adatainak egy részét közzé kell tennie, például közigazgatási, büntető- vagy polgári eljárásokkal kapcsolatban közigazgatási hatóságok, bíróságok vagy bűnüldöző hatóságok számára.

 

4. MENNYI IDEIG KEZELI A VÁLLALAT AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

 

 • A Cég az Ön személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt és annak megszűnését követő 5 évig kezeli, elsősorban az Önnel szembeni esetleges jövőbeli követelések vagy az Ön Céggel szembeni követelései miatt. Ha a személyes adatok feldolgozásának célja megszűnt, vagy lejárt az az idő, amely alatt az ilyen adatok feldolgozhatók voltak, az ilyen személyes adatokat azonnal és visszafordíthatatlanul töröljük.

 • Ha az Ön személyes adatait jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük, a Cég az Ön személyes adatait csak a törvényekben és rendeletekben - többek között, de nem kizárólagosan az adó- és számviteli jogszabályokban - meghatározott ideig kezeli.

 • Amennyiben a Cég jogos érdekében áll, az Ön személyes adatait a konkrét jogos érdekre tekintettel a céloknak megfelelő ideig kezeljük. 

 

5. MILYEN JOGAI VANNAK A VÁLLALAT ÁLTAL VÉGZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

 

Az Ön személyes adataival kapcsolatban Önt, mint Adatszolgáltató a következő jogok illetik meg:

 • A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulásának bármikor történő visszavonásához való jog (amennyiben a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul);

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (az a jog, hogy tájékoztatást kérjen arról, hogy a Cég kezeli-e az Önre vonatkozó személyes adatokat vagy sem, és amennyiben igen, hozzáférést kérjen a személyes adatokhoz és egyéb információkhoz, az Art. GDPR 15. CIKKE);

 • Az adathordozhatósághoz való jog (az Önre vonatkozó személyes adatok strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő megismeréséhez való jog, valamint az ilyen adatok másik adatkezelőnek történő továbbításához való jog; valamint a személyes adatoknak az egyik adatkezelőtől a másikhoz történő közvetlen továbbításához való jog, amennyiben ez technikailag megvalósítható);

 • Helyesbítéshez való jog (az a jog, hogy kérje, hogy a Cég indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat);

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (jogában áll kérni, hogy a Cég korlátozza az adatkezelést, többek között, de nem kizárólagosan, ha a Cég ellenőrzi az adatok pontosságát; vagy ha a Cég jogellenesen kezeli a személyes adatokat, de Ön nem kéri azok törlését);

 • Törléshez való jog (jog arra, hogy kérje, hogy a Cég indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, például ha a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonta a hozzájárulását, amely alapján a személyes adatokat a Cég feldolgozta, és nincs más jogalapja a feldolgozásnak, vagy ha a Cég a személyes adatokat jogellenesen kezelte);

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz kérelem benyújtásának joga.

 

6. HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA A CÉGGEL?

 

Ha bármilyen kérdése van személyes adatainak feldolgozásával vagy a fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatban, a Céggel postai úton a Evropská 2758/11, Praha 6, Dejvice, 160 00 Prága, Csehország címen, vagy e-mailben az adam@adamfestes.hu címen veheti fel a kapcsolatot.

bottom of page