top of page

ADAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződéses kapcsolat és szolgáltatások:

1. 1. Adam:

Az Adam az Adam Technology s.r.o. társaságot jelenti, amelynek székhelye: Evropská 2758/11, 160 00 Prague 6, Cseh Köztársaság IČ (azonosítószám): 09360735, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben, C részleg, 335125-ös ügyirat.

Az Adam egy technológiai platform (a továbbiakban: "Adam Platform"), amelynek célja, hogy természetes és jogi személyek számára lehetőséget biztosítson arra, hogy érdeklődésüket kifejezzék a háztartási területen nyújtott szakmai szolgáltatások (a továbbiakban: "Szakmai szolgáltatások") iránt, amelyeket az ilyen szolgáltatásokat nyújtó független szolgáltatók az Adammal kötött szerződés alapján nyújtanak. Ön tudomásul veszi, hogy az Adam nem nyújt szakmai szolgáltatásokat vagy egyéb kézműves szolgáltatásokat vagy háztartási szolgáltatásokat, és minden ilyen szolgáltatást független szolgáltatók nyújtanak, akik nem az Adam alkalmazottai. A Professzionális szolgáltatások bizonyos típusú kézügyességgel járó, nyereségszerzés céljából működtetett szolgáltatások nyújtását jelentik, mint például festés, vízvezeték-szerelés, ácsmunka, elektromos, építészeti, költöztetési és egyéb szolgáltatások nyújtása a Professzionális Szolgáltatások felhasználóinak az Adam Szolgáltatásokon keresztül, az ügyfelek és a szakemberei számára.

A szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával Ön kifejezi beleegyezését a jelen Általános Szerződési Feltételekhez (a továbbiakban: "Szerződés"), amelyek szerződéses kapcsolatot hoznak létre Ön és az Adam között. Ha Ön nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, nem használhatja a szolgáltatásokat. A jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezetten az Önnel kötött korábbi szerződések vagy megállapodások helyébe lépnek. Az Adam bármikor és bármilyen okból azonnali hatállyal megszüntetheti a jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Ön által nyújtott bármely szolgáltatás érvényességét, vagy megszüntetheti a szolgáltatásokat, illetve megtagadhatja a szolgáltatásokhoz vagy azok bármely részéhez való hozzáférést.

Adam megváltoztathatja a szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket. Az ilyen módosítások a frissített feltételek itt történő közzétételével vagy a módosított feltételek közzétételével válnak érvényessé az adott szolgáltatáson belül. A módosítások közzétételét követően a szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel és azok használatával Ön kifejezi beleegyezését a módosított feltételekhez.

1. 2. Szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban "Ön" vagy "Felhasználó"):

A Szolgáltatás igénybe vevője olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kifejezte érdeklődését a szakmai szolgáltatások független vállalkozóként történő igénybevétele iránt.

Amennyiben Ön természetes személy, az Adam Platform használatával Ön kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét, vagy olyan körülmények közé került, amelyek cselekvőképességet adtak Önnek, és ezért teljes jogképességgel rendelkező személynek minősül.

Ha Ön jogi személy nevében jár el, az Adam Platform használatával kijelenti, hogy Ön jogosult a jelen Szerződés megkötésére azon jogi személy nevében, akinek adatait (beleértve, de nem kizárólagosan a cégnevet és az azonosító számot) Ön, mint a jogi személy képviselője, megadta az Adamnak, amikor érdeklődését fejezte ki a szolgáltatások megrendelése iránt.

A tudatosan hamis adatok megadása, beleértve, de nem kizárólagosan a nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét, súlyos és csalárd magatartás, amely jelentős kárt és a személyes adatok védelmének megsértését okozhatja az Adam, a független szakmai szolgáltatók és más harmadik felek számára, beleértve az időigényt, az ilyen kérés feldolgozásához szükséges erőfeszítéseket és költségeket, valamint az esetleges bírságokat. Ha Ön tudatosan hamis, véletlenszerű vagy más módon fiktív adatokat ad meg az Adamnak, amikor kifejezi érdeklődését a szakmai szolgáltatások megrendelése iránt, akkor kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy az Adam minden egyes ilyen tudatosan megadott hamis adatra akár 400 000 Ft bírsággal is sújthatja.

 

1. 3. Szakember:
Szakember: jogi személyként vagy természetes személyként működő független szolgáltató, aki az Adam szerződéses partnereként munkaszerződést kíván kötni a szolgáltatás igénybe vevőjével az 1.1. pontban meghatározott szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozóan.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szakemberek független szolgáltatók, és nem állnak az Adam alkalmazásában. A Szakemberek és az Adam között nem áll fenn munkaviszony.

Ön tudomásul veszi, hogy az Adam nem ellenőrzi az Adam Platformon keresztül igényelt szolgáltatásokat nyújtó Szakemberek szakmai engedélyeit vagy jogosítványait.

Az 1.1. pontban meghatározott szakmai szolgáltatások nyújtása:

Ön tudomásul veszi, hogy az Adam nem nyújt szakmai szolgáltatásokat. A szakmai szolgáltatásokat független szolgáltatók - Szakemberek - nyújtják, akik nem állnak az Adam alkalmazásában.

​1. 4. Munkaszerződés:


Munkaszerződés: a Szolgáltatást igénybe vevő és a Szakember között létrejött szerződés, amely rögzíti a Szakember kötelezettségét arra, hogy a Szolgáltatást igénybe vevőnek a megállapodás szerinti mértékben és áron szakmai szolgáltatást nyújt.

​1. 5. Szolgáltatás helye:


Ez az a hely, amelyet a Szolgáltatást igénybe vevő a Szakmai szolgáltatási ajánlatkérésben a szakmai szolgáltatás vásárlása iránti érdeklődésének kifejezésekor megadott.

1. 6. A felek közötti kommunikáció

A Felek a Szakmai Szolgáltatás Igénybevevő által a Szakmai Szolgáltatási Megkeresésben, illetve Adam által az Adam honlapján megadott elérhetőségeken keresztül kommunikálnak egymással.

​2. Érdeklődés feladása szakemberek keresésére

2. 1.  A www.adamfestes.hu oldalon vagy más átirányított vagy más módon módosított címen online közzétett, Szakemberre vonatkozó megkeresés (a továbbiakban: "Megkeresés") magában foglalja, de nem kizárólagosan:

- Annak a szolgáltatási területnek a meghatározása, amely iránt a szolgáltatást igénybe vevő érdeklődik.

- Információ arról, hogy a Szakembernek meg kell-e vásárolnia az anyagokat (pl. építőanyag), vagy a Felhasználó saját költségén biztosítja az anyagok beszerzését.

- Esetleg egyéb, a szakmai szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos lényeges információk.

- A szolgáltatás igénybe vevője által a szakmai szolgáltatás nyújtásáért a szakembernek ajánlott ár.

- A szolgáltatás igénybevevőjének kereszt- és vezetékneve

- A szolgáltatás igénybevevőjének telefonszáma

- A szolgáltatás igénybevevőjének e-mail címe

- Az az időpont, amikor a szolgáltatás igénybe vevője a szakmai szolgáltatást a szakember által igénybe kívánja venni.

- A szolgáltatás helyének címe

3. A szakmai szolgáltatások terjedelme

3. 1. A Szolgáltatást igénybevevő által igényelt Szakmai szolgáltatás pontos specifikációját a Szakmai szolgáltatási ajánlatkérés tartalmazza.

3. 2. A szakmai szolgáltatásokat a Szakmai szolgáltatási ajánlatkérésben megadott szolgáltatási helyszínen kell nyújtani.

3. 3. A Szolgáltatást igénybe vevő és a Szakember a szakmai szolgáltatás megkezdése előtt a Szolgáltatási Helyszínen írásban, mindkét fél aláírásával ellátva jóváhagyja a végleges munkaköri leírást és árat (a továbbiakban: " Megrendelőlap").

4. Ár 

4. 1. Ön tudomásul veszi, hogy az Adam platform szolgáltatásai a Szakembertől kapott szolgáltatásokért vagy árukért díjat számíthatnak fel. Miután Ön az Adam platform szolgáltatásain keresztül beszerzett szolgáltatásokat vagy árukat megkapta, az Adam a vonatkozó díjak kifizetését a Szakember nevében közvetíti, mint a fizetés beszedésének képviselője, a Szakember korlátozott hatáskörrel rendelkező képviselője. Az Ön által befizetett díjak véglegesek és nem visszatéríthetők, kivéve, ha az Adam másként rendelkezik.

4. 2. Miután a Felhasználó a www.adamfestes.hu oldalon megadja a megadott adatokat, az Adam megjeleníti az ajánlott árat, amely az Adam értelmezése szerint megfelel a megadott adatoknak, és amelyen az Adam értelmezése szerint a Szolgáltatást igénybe vevő személyt össze lehet egyeztetni egy Szakemberrel. A számadat csak egy ajánlott és becsült ár, a Szolgáltatást igénybe vevő által megadott adatok alapján. A végleges árat kizárólag a Szakember és a Szolgáltatáshasználó közötti megállapodás határozza meg a Szolgáltatási Helyszínen, mielőtt a szakember megkezdené a szakmai szolgáltatást. Az Adam nem határozza meg a végső árat, és azt semmilyen módon nem befolyásolja.

 

4. 3. A szakmai szolgáltatás végleges árát a Szakember a helyszínen, a szakmai szolgáltatás megkezdése előtt határozza meg, a munka terjedelmének szakmai felmérése, a Szolgáltatási Hely mérései és egyéb, a végleges árat befolyásoló tényezők alapján.

 

4. 4. Abban az esetben, ha a Szakember által a szakmai szolgáltatás megkezdése előtt meghatározott végső ár eltér az ajánlott becsléstől, a Felhasználó jogosult a Szakmai szolgáltatás megkezdése előtt a Megkeresést törölni.

 

4. 5. A díjat az elkészült munka átadását követő 7 napon belül kizárólag az alábbi számlára kell befizetni: LT47 3250 0349 9711 9170, SWIFT: REVOLT21. A készpénzes és más számlákra történő befizetéseket figyelmen kívül hagyjuk.

 

4. 6. Túlfizetés esetén a Felhasználó jogosult visszatérítést kérni, amelyet attól a naptól számított 30 napon belül fizetnek ki, amikor az Adam e-mailben visszaigazolja a túlfizetés tényét.

 

4. 7. A Szolgáltatást igénybe vevőnek jogában áll lemondani a Megkeresését díjmentesen legkésőbb 5 nappal a szakmai szolgáltatás tervezett megkezdése előtt. Ha a Megkeresést a szakmai szolgáltatás tervezett kezdete előtt kevesebb, mint 5 nappal mondják le, az Adam a Szolgáltatást igénybe vevőnek a Megkeresés ajánlott árának legfeljebb 30%-át vagy 80 000 Ft törlési díjat számíthat fel, attól függően, hogy melyik a magasabb.

​​

4. 8. A Szolgáltatást felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Szakember és a Szolgáltatást felhasználó között az Adam által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megkötött Munkavállalási szerződés alapján elvégzett munkák ellenértékét nem fizeti meg megfelelően, az alábbi követeléseket a Szakembertől az Adamra engedményezi, aki ezeket a követeléseket a Szolgáltatást felhasználóval szemben érvényesíti:
a) a teljes követelés a járulékokkal együtt, amely az Adam által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a Szakember és a Szolgáltatás igénybevevője között megkötött Munkaszerződés alapján végzett munka ellenértékének a Szolgáltatás igénybevevője általi megfizetésére való jogosultságából áll;
b) a teljes követelés a járulékokkal együtt, amely az Adam által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a Szakember és a Szolgáltatás igénybevevője között megkötött Munkavégzésre vonatkozó szerződés alapján a munkadíj kintlévőség 0,05%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére való jogosultságból áll a Szolgáltatás igénybevevője részéről a munkadíj megfizetésének minden megkezdett késedelmes napjára vonatkozóan.

5. A munkaszerződés megkötése

5. 1. A munkaszerződés a megrendelőlap aláírásával jön létre.

5. 2. A Munkaszerződés megkötésével a Szakember vállalja, hogy a szakmai szolgáltatás megkezdése előtt a Szolgáltatási Helyszínen a Szakmai Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelésben meghatározott terjedelemben és feltételekkel szakmai szolgáltatást nyújt a Szolgáltatás Felhasználója részére.

 

5. 3. Az Adam nem garantálja az egyes Szakemberek által nyújtott szolgáltatások szakmai magatartását, teljesítményét vagy minőségét.

5. 4. Az Adam Platform hatékony eszköz a szolgáltatást igénybe vevők és a szakemberek egymásra találására. Az Adam nem ajánlja és nem ad tanácsot a Szolgáltatást igénybe vevőnek egy adott Szakember kiválasztására vonatkozóan.

5. 5. Az Adam nem garantálja, hogy a Szolgáltatást felhasználó ugyanazon Szakemberrel kerül összeillesztésre, vagy hogy a szakmai szolgáltatás teljesítménye vagy minősége azonos lesz, ha ugyanaz a Szolgáltatást felhasználó ismételten megkeresést küld, vagy ha ugyanazon Szolgáltatási helyszínre vonatkozóan küld megkeresést.

A fenti feltételek mellett az Ügyfél az Adam által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a Szolgáltatás igénybevevőivel kötött valamennyi jövőbeli Munkaszerződéssel kapcsolatos meghatározott követeléseket az Adamra engedményezi. Adam a fenti feltételek mellett elfogadja ezeket a jövőbeli követeléseket.

 

6. A munkaszerződés egyéb feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Szakmai Szolgáltatási Megkeresésben meghatározottakon túlmenően a Szakember által a Szolgáltatást felhasználónak nyújtott szakmai szolgáltatásokra vonatkozó alábbi feltételekről állapodunk meg:

6. 1. A Szakember köteles a Felhasználót a Szakember és a Felhasználó közötti Megrendelőlapon tájékoztatni a szakmai szolgáltatások terjedelméről és végleges áráról.

 6. 2. A Szakember a szakmai szolgáltatás befejezéséről a Szakember és a Szolgáltatást felhasználó között aláírandó, az elvégzett munkáról szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv (a továbbiakban: Átadás-átvételi jegyzőkönyv) aláírásával értesíti a Szolgáltatást igénybe vevőt.

6. 3. A Szakember jogosult a szakmai szolgáltatást a Szolgáltatást Felhasználóval egyeztetett időpontban, bármelyik napon bármikor elvégezni.

 

"6. 4. A Szolgáltatást felhasználó vállalja, hogy együttműködik a Szakemberrel a feltételekben meghatározott vagy a Szakember által ésszerűen kért módon, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

- Engedélyezi a Szakember számára, hogy a szolgáltatás elvégzéséhez hozzáférjen a helyiségekhez, vagy a szolgáltatás elvégzéséhez kulcsokat vagy belépési kódokat biztosít a Szakember számára az épülethez;

- Biztosítani, hogy a Szolgáltatási helyszín hozzáférhető és alkalmas legyen a szolgáltatás elvégzésére, különösen mentes legyen minden olyan tárgytól, amely akadályozza vagy akadályozhatja a szolgáltatás elvégzését. A Szakember nem köteles gondoskodni arról, hogy az ilyen tárgyakat eltávolítsák a feladatuk megfelelő elvégzése érdekében. Ha az ilyen tárgyakat nem távolítják el, a Szakember nem köteles vagy nem jogosult azok eltávolítására és a szolgáltatás elvégzésére, ugyanakkor a Szakember nem felel az ilyen tárgyak eltávolításának elmulasztásából eredő hibás teljesítésért. A fentiek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a Szolgáltatást igénybe vevő a Szakértővel a végső árvisszaigazolás előtt érdeklődést fejezett ki vagy megállapodott a Szakértővel olyan szolgáltatásról, amely magában foglalja a bútorok vagy egyéb ingóságok mozgatását és a szakszerű szolgáltatás elvégzését követő alapos takarítást;

- Tartózkodik minden olyan cselekménytől, amely akadályozza a szakmai szolgáltatás teljesítését.

- A Szolgáltatást igénybe vevő vállalja, hogy a helyiséget annak befejezését követően haladéktalanul ellenőrzi és átvizsgálja.

- Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő jogi személy, vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy a fent említett kötelezettségeket annak az épületnek a használói is betartsák, amelyben a szolgáltatást nyújtják."

​​6. 5. Amennyiben a Szolgáltatást Felhasználó a visszaigazolt Megrendelés díjának (azaz a nyújtott szakmai szolgáltatások díjának) megfizetésével késedelembe esik, a Felhasználó vállalja, hogy a késedelem minden egyes napjára vagy annak bármely részére a fennálló összeg 0,05%-ának megfelelő összegű kötbért fizet a Szakembernek.

 

7. A szakmai szolgáltatások ellenőrzése és a panaszok kezelése

7. 1. Tekintettel az elvégzett tevékenységek jellegére, a Szolgáltatást felhasználó jogosult a Szakember munkájában felmerülő hibákra a hiba észlelésekor, de legkésőbb a terek Szakember általi átadásának napján a szóban forgó hibáknak a szakszolgáltatás konkrét hibáit leíró Átadás-átvételi jegyzőkönyvben történő felsorolásával, valamint az Átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányának a cég honlapján szereplő Adam e-mail címre történő megküldésével felhívni a figyelmet.

 

7. 2. Abban az esetben, ha a fenti bekezdésben leírtak szerint nem történik reklamáció, úgy kell tekinteni, hogy a szolgáltatást a megrendelésnek megfelelően nyújtották.

 

7. 3. Rejtett hibák esetén a Szolgáltatás Felhasználója jogosult az elvégzett munka hibáira azonnal rámutatni, amint azokat észleli. Miután a Szolgáltatást Felhasználó a rejtett hibákat Adamnak jelezte, köteles a lehető leghamarabb, a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül a javításra alternatív időpontot egyeztetni.

 

7. 4. Abban az esetben, ha a Szakember a szerződéses kötelezettségeinek megszegésével kárt okoz a Felhasználónak, a Szolgáltatást Felhasználó jogosult a kár megtérítését követelni a Szakembertől.

 

7. 5. Mielőtt a Szakember beléphet a Szolgáltatási helyszínre, a Szolgáltatást Felhasználójának biztonságosan el kell helyeznie minden értékes és törékeny tárgyat. Az Adam nem vállal felelősséget az ilyen tárgyak elvesztéséért vagy sérüléséért.

 

8. Személyes adatok védelme

8. 1. A Szolgáltatás Felhasználója a személyes adatok védelméről szóló 110/2019 Sb. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján hozzájárulását adja az Adam részére megadott személyes adatainak kezeléséhez. A vonatkozó személyes adatokat a Megkeresés szerinti teljesítés lehetővé tétele érdekében kell kezelni.

8. 2. A Szolgáltatást igénybe vevő személyes adatai továbbíthatók annak a Szakembernek, aki a Szolgáltatást igénybe vevő megkeresése alapján érdeklődést mutatott a Szolgáltatást igénybe vevő részére történő szolgáltatásnyújtás iránt.

8. 3. Az Adam Platform használatával, beleértve, de nem kizárólagosan a Megkeresés elküldését, Ön kifejezi beleegyezését, hogy az Adam-től kommunikációt kapjon, beleértve az SMS-eket, telefonhívásokat, e-maileket és leveleket. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

 

8. 4. Az Adam tájékoztatja a Szolgáltatás felhasználóját a személyes adatokhoz való hozzáférési jogáról és a személyes adatok helyesbítéséhez való jogáról. Ha a Szolgáltatás igénybe vevője megállapítja vagy úgy véli, hogy az Adam a személyes adatait olyan módon kezeli, amely sérti a Szolgáltatás felhasználójának a magánélet és a személyes élet védelméhez való jogát, vagy sérti a törvényt, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás céljára tekintettel pontatlanok, a Szolgáltatás felhasználója jogosult az Adamtól felvilágosítást, a helyzet orvoslását kérni, beleértve, de nem kizárólagosan a személyes adatok zárolását, helyesbítését, kiegészítését vagy törlését.

 

8. 5. A Szolgáltatást felhasználó ezennel kifejezett hozzájárulását adja Adam számára ahhoz, hogy a Szolgáltatást felhasználó e-mail címére az Adam szolgáltatásaival kapcsolatos kereskedelmi közleményeket kapjon. Adam ezúton tájékoztatja a Szolgáltatás igénybe vevőjét, hogy bármikor visszavonhatja az e-mail címének ilyen jellegű használatához adott hozzájárulását.

 8. 6. Az Adam minden szükséges információt megadhat a biztosítási kárrendezési felszámolónak vagy a biztosítótársaságnak olyan panasz, vita vagy konfliktus esetén, amely biztosítási kárigényt eredményezhet, és amelyben Ön és egy független szolgáltató felek, ha az ilyen információ szükséges a panasz, vita vagy konfliktus megoldásához.

 

8. 7. A Szolgáltatás Felhasználója engedélyt ad a szakembernek, hogy fényképeket vagy videókat készítsen az elvégzett munkáról, és engedélyt ad az Adamnak, hogy ezeket az anyagokat felhasználja a webes, Facebook, Google, vagy más promóciós anyagokhoz vagy célokra.

9. Általános és záró rendelkezések

 

9. 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi munkaszerződésekre és a szakmai szolgáltatási megkeresésekre is vonatkoznak.

 

9. 2. Irányadó jog - A jelen Általános Szerződési Feltételekre a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók.

 

9.3 A szolgáltatásokat "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" nyújtjuk. Az Adam kizár minden olyan kifejezett, közvetett vagy törvényes kijelentést és garanciát, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezetten nem tartalmaznak. 

 

9. 4. Továbbá az Adam nem vállal semmilyen szavatosságot, garanciát vagy kötelezettséget a szolgáltatások és a szolgáltatásaink segítségével igényelt szolgáltatások megbízhatóságára, időszerűségére, minőségére, alkalmasságára vagy elérhetőségére vonatkozóan, illetve nem vállal garanciát arra, hogy a szolgáltatások folyamatosak és hibamentesek lesznek.

 

9. 5. Az Adam nem garantálja a Szakember minőségét, alkalmasságát, biztonságát vagy elérhetőségét.

9. 6. A Szolgáltatás Felhasználója a Cseh Polgári Törvénykönyv 1897. szakaszának második mondatában meghatározott kifejezett előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adamot a Megkeresésből eredő jogait az Adam által kiválasztott harmadik személyre ruházza át, feltéve, hogy a Megkeresésből eredő kötelezettségei egyidejűleg ugyanarra a személyre vagy szervezetre szállnak át. Szükség esetén a Szolgáltatás Felhasználója beleegyezik abba is, hogy a jelen bekezdés első mondata szerinti hozzájárulást a megfelelő formában megadja az Adam által kiválasztott harmadik félnek.

 

9. 7. A Szolgáltatást Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

9. 8. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. augusztus 1-jén léptek hatályba.

Adam Technology s.r.o. | Evropská 2758/11, Praha 6, 160 00, Csehország| Azonosítószám: 09360735
www.adamfestes.hu

bottom of page