top of page

AZ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Adam Szolgáltatások Ügyfelek általi használatának főbb feltételeit.

Az Adam platformon keresztül kizárólag az alábbiakban meghatározott feltételekhez való hozzájárulás alapján nyújthatók szakmai szolgáltatások.

I. cikk.
A fogalmak meghatározása

 

1. A következő feltételek szerint:

Adam az Adam Technology s.r.o. társaságot jelenti, amelynek székhelye: Evropská 2758/11, 160 00 Prague 6, Cseh Köztársaság, IČ (azonosítószám): 09360735, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C részleg, 335125. iktatószám, az Ügyfelek üzleti tevékenységeihez (a továbbiakban: "Szolgáltatások") adminisztrációs technológiai támogatást nyújtó, szakmai szolgáltatásokra szakosodott gazdasági társaság, amely összekapcsolja a Szakmai szolgáltatások megvásárlásában érdekelt személyeket a Szakmai szolgáltatásokat nyújtani kívánó Ügyfeleivel az adott időben és helyen.

Megrendelő: olyan természetes személy vagy érvényes szakmai szolgáltatásokra vonatkozó tevékenységi engedély alapján vállalkozó jogi személy, aki a szolgáltatás végfelhasználóival szemben a saját nevében és felelősségére, munkaszerződés alapján létrejött külön jogviszony keretében nyújt szakmai szolgáltatást.

Az Adam szolgáltatások az Adam által nyújtott szolgáltatásokat jelentik, beleértve az Adam technológiai platform biztosítását, az ügyféltámogatást, az Ügyfél és a Szakmai szolgáltatás felhasználója közötti kommunikáció közvetítését és egyéb hasonló szolgáltatásokat.

Megállapodás az Adam platform szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, jogszabály által hallgatólagosan megkötött megállapodást, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti, amelyek az Ügyfél és az Adam közötti, az Adam szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos kapcsolatokat szabályozzák.

Szakember: az Ügyfél képviselője, alkalmazottja vagy beszállítója (az Ügyfél számára szakmai szolgáltatást végző személy, aki nem az Ügyfél alkalmazottja), aki megfelel az Adam mindenkori, az Adam Szolgáltatásokat használó aktív szakemberekre vonatkozó Adam feltételeknek; és akit az Adam felhatalmazott arra, hogy az Ügyfél nevében szakmai szolgáltatások nyújtása céljából hozzáférjen az Adam Szolgáltatásokhoz.

Szakmai szolgáltatás igénybe vevője/szolgáltatás igénybe vevője: az a szakmai szolgáltatásokat igénylő természetes vagy jogi személy, aki külön szerződéses kapcsolatot létesít az Ügyféllel, amelynek alapján az Ügyfél szakmai szolgáltatásokat nyújt.

Szakmai Szolgáltatás: bizonyos típusú kézügyességgel járó, nyereségszerzés céljából működtetett szolgáltatások nyújtása, mint például festés, vízvezeték-szerelés, ács-, villanyszerelés, építészeti, költöztetés és egyéb szolgáltatások nyújtása a szakmai szolgáltatások Felhasználói számára az Adam Szolgáltatásokon keresztül, azaz az Ügyfelek és a szakemberei számára.Szakmai szolgáltatási megkeresés: a Szolgáltatás igénybe vevőjének az Ádámhoz intézett megkeresése, amelyen keresztül az Ádám lehetőséget biztosít az Ügyfélnek arra, hogy Szakmai szolgáltatásokat nyújtson a Szolgáltatás igénybe vevőjének.

Munkaszerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között írásbeli megrendelés alapján megkötött szerződés, amely a Szakmai Szolgáltatásokat a Szakembereken keresztül nyújtja a Szolgáltatónak. Az ilyen Munkaszerződés a Megrendelő és a Szolgáltatást igénybe vevő közötti külön jogviszonyt képez. A Munkaszerződés megfelelő teljesítéséért a Megrendelő teljes körűen felel. Az Adam nem szerződő fél a Munkaszerződésben, és ebből nem keletkeznek jogi kötelezettségek az Adammal szemben.

.

II. cikk

A felek bevezető nyilatkozatai

 

1. Az Adam elismeri, hogy egy technológiai platform üzemeltetője, és hogy rendelkezik a szükséges szakértelemmel, ismeretekkel és tapasztalattal ahhoz, hogy az Adam az itt megállapított feltételek szerint professzionális munkahelyeket tudjon létrehozni az Ügyfél számára.

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy üzleti együttműködést kíván létrehozni az Adammal, mint az üzleti tevékenységét támogató technológiai és adminisztrációs szolgáltatásokat igénybe vevő féllel. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adam az adminisztrációs technológiai támogatást nyújtja, és nem nyújt az 1.1. pontban meghatározott szakmai szolgáltatásokat.

3. A felek nyilatkozatai. Mindkét fél kijelenti, hogy a jelen megállapodást üzleti lehetőségek generálása, az Adam technológiai támogatásának és adminisztrációs támogatásának biztosítása céljából kötik meg az Ügyfél számára.

III. cikk

A megállapodás tárgya

 

Az Adam vállalja, hogy a jelen szerződés teljes időtartama alatt adminisztrációs és technológiai támogatást nyújt az Ügyfél jelen szerződés szerinti üzleti tevékenységeihez. Az Ügyfél vállalja, hogy az ilyen szolgáltatásokért szolgáltatási díjat fizet az Adamnak.

IV. cikk

Az ügyfél és a felhasználó közötti kapcsolat meghatározása

A Felek közötti kapcsolat - A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelő által a Felhasználóknak nyújtott szakmai szolgáltatások nyújtása munkaszerződés, azaz Adam bevonása nélküli, jogilag kötelező erejű közvetlen üzleti kapcsolat létrejöttét eredményezi a Megrendelő és a Felhasználó között. A Megrendelő kizárólagos felelősséggel tartozik a Megrendelőnek a Felhasználókkal vagy harmadik felekkel szemben fennálló valamennyi olyan kötelezettségéért és kötelezettségeiért, amelyek a Megrendelő által nyújtott szakmai szolgáltatások nyújtása során keletkeznek.

Elérhetőségi adatok - Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adam a Felhasználó ésszerű kérésére közölheti az Ügyfél elérhetőségi adatait és/vagy biztosítási adatait a Felhasználóval.

 

V. cikk

Az Adam és az ügyfél közötti kapcsolat meghatározása

1. A felek közötti kapcsolat. Az Adam összekapcsolja a leendő Szakmai Szolgáltatást igénybe vevőket az Adam Ügyfeleivel, akik az adott időpontban és helyen szakmai szolgáltatást kívánnak nyújtani. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy annak következtében, hogy az Adam adminisztrációs és technológiai platformot biztosít az Ügyfél számára, és új szakmai munkákat generál, az Adam és az Ügyfél között jogilag kötelező erejű, közvetlen üzleti kapcsolat jön létre, amelyben az Adam és az Ügyfél mint két különálló gazdasági egység egyenrangú helyzetben van. Az Adam nem irányítja vagy ellenőrzi az Ügyfelet vagy az Ügyfél szakemberét a jelen szerződés teljesítése során. Az Ügyfél és az Ügyfél Szakemberei nem jogosultak jogi kötelezettségeket vállalni az Adam nevében, és garantálják, hogy nem lépnek fel az Adam vagy az Adam bármelyik fióktelepének alkalmazottjaként, vezetőjeként vagy meghatalmazott képviselőjeként. A felek kifejezetten megerősítik, hogy a jelen megállapodás nem munkaszerződés, és nem létesít munkaviszonyt (munkajogi, adójogi vagy társadalombiztosítási jogi értelemben) az Adam és az Ügyfél (vagy az Ügyfél szakemberei) között. Az Ügyfél és az Adam közötti kapcsolat tekintetében az Ügyfél kizárólag az Ügyfél Szakemberei által nyújtott szakmai szolgáltatásokért felel és fog felelni.

2. A szakmai szolgáltatás díja a Szolgáltatás igénybevevőjének kívánságai (mennyit hajlandó fizetni a Szolgáltatás igénybevevője a szolgáltatásért) és a Megrendelő kívánságai (mennyiért hajlandó a Megrendelő a szolgáltatást nyújtani) közötti megfelelés eredménye. Ennek alapján az Adam összeveti a Szolgáltatást igénybe vevőket és az Ügyfeleket, akik hajlandóak a szolgáltatást az adott feltételek mellett elvégezni. A javasolt ár egy mindkét fél számára ajánlott érték, amely megkönnyíti a leendő szolgáltatáshasználó és a szolgáltatást az adott feltételek mellett elvégezni hajlandó ügyfél közötti egyezést. Mindkét félnek lehetősége van arra, hogy szükség szerint befolyásolja a végső árat.

3. A munka elfogadása. A Megrendelő és a Megrendelő szakemberei jogosultak elfogadni vagy elutasítani az Adam által generált munkákat. A munka elfogadásával a Megrendelő beleegyezik, hogy munkaszerződést köt a Szolgáltatást igénybe vevővel. Ezzel a Megrendelő elfogadja a szakmai munka terjedelmét és a kalkulációban szereplő kapcsolódó feladatokat vagy a Szolgáltatást igénybe vevő által kért kiegészítő szolgáltatásokat, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő által megkövetelt minőséget, amelyeket az Adam és/vagy az Adam bármely képviselőjén keresztül a Megrendelőnek bemutattak.

4. Harmadik fél által végzett szolgáltatás. Amennyiben a Megrendelő az ebből és a Munkaszerződésből eredő kötelezettségét a Megrendelő szakemberei útján teljesíti, a Megrendelő ugyanolyan felelősséggel tartozik a Megrendelő szakemberei útján történő teljesítésért, mintha azt a Megrendelő teljesítette volna. A Megrendelő köteles ezt a tényt a szolgáltatás nyújtása előtt ésszerű határidővel jelezni az Adamnak.

5. Értesítési kötelezettség. A Megrendelő és a Megrendelő Szakemberei tudomásul veszik és elfogadják a Szolgáltatást igénybe vevő azon kérését, hogy a Szakmai Szolgáltatások megkezdése előtt írásban erősítsék meg a végső árat és a Szakmai Szolgáltatások terjedelmét. A Megrendelő és a Megrendelő Szakemberei tudomásul veszik és elfogadják továbbá a Szolgáltatás igénybevevőjének azon kérését, hogy a Szakmai Szolgáltatások befejezését követően a Szolgáltatás igénybevevőjével aláírjanak egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amelynek aláírásával a Szolgáltatás igénybevevője elfogadja a Szakmai Szolgáltatások teljesítését, minőségét és terjedelmét.

6. Követelések engedményezése - Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő a Szolgáltatást igénybe vevő és a Megrendelő között az Adam által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megkötött Munkaszerződés alapján elvégzett munka ellenértékét legkésőbb az elkészült munka Szakember általi átadását követő 5. napig nem fizeti meg maradéktalanul a Megrendelőnek, úgy a határidő lejártával a Megrendelő az Adamra engedményezi:
a) a teljes követelését a járulékokkal együtt, amely a Szolgáltatást igénybe vevő és a Megrendelő között az Adam által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megkötött Munkaszerződés alapján a munka elvégzésének ellenértékének a Szolgáltatást igénybe vevő általi megfizetésére való jogosultságából áll;
b) a teljes követelésük, azzal a kiegészítéssel, hogy a Szolgáltatás igénybe vevője jogosult a szerződéses kötbér megfizetésére, amelynek mértéke az Adam által nyújtott Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a Szolgáltatás igénybe vevője és a Megrendelő között megkötött Munkavállalási szerződés alapján a munka ellenértékének 0,05%-a minden egyes megkezdett napra, amikor a munka ellenértékének megfizetésével késedelembe esett

VI. cikk
Az ügyfél és a szakemberek közötti kapcsolat meghatározása

A Felek közötti kapcsolat - Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik a Szakemberekkel szembeni minden olyan kötelezettségért és kötelezettségért, amely az Ügyfélnek az Ügyfél Szakembereivel való kapcsolatából (beleértve a szakmai szolgáltatások nyújtását) ered. A Megrendelő tudomásul veszi és vállalja, hogy kizárólagos felügyeletet gyakorol a Szakemberek felett, és betartja az összes alkalmazandó jogszabályt (beleértve az adó-, társadalombiztosítási és munkaügyi jogszabályokat), amely a Megrendelőnek a Megrendelő Szakembereivel való kapcsolatát szabályozza, vagy egyébként azzal kapcsolatban áll.

Felelősség a Szakemberekért - A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő minden körülmények között felelősséget és felelősséget visel a Megrendelő Szakembereiért és azok viselkedéséért és hibáiért a felhasználókkal és az Adammal szemben.

 

VII. cikk
Szakmai szolgáltatásokra vonatkozó követelmények

 

1. Minőségi ellenőrzés. A Szolgáltatás igénybe vevője a professzionális szolgáltatások megfelelő és magas színvonalú teljesítését kéri. A szakmai szolgáltatások minőségét elsősorban a Szolgáltatást igénybe vevő ellenőrzi.

2. A szolgáltatás Felhasználó általi értékelése. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (a) a szakmai szolgáltatás nyújtását követően a Szakmai Szolgáltatás Felhasználóját az Ádám arra kéri, hogy az Ádám platformon keresztül értékelje a szolgáltatást, ahol opcionális megjegyzést vagy visszajelzést hagyhat a szakmai szolgáltatással kapcsolatban.

3. Átlagos értékelés. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Adam lehetővé kívánja tenni a felhasználók számára, hogy az Adam adminisztrációs és technológiai platformján keresztül magas színvonalú szolgáltatásokhoz férjenek hozzá. Annak érdekében, hogy minden Szakember továbbra is használhassa az Adam adminisztrációs és technológiai platformhoz való hozzáférést, a Szakember felhasználók által adott átlagos értékelésének az Adam által az adott területre meghatározott minimálisan elfogadható átlagos értékelés felett kell maradnia. Az Adam időről időre saját belátása szerint frissítheti az ilyen minimálisan elfogadható átlagos értékelés értékét (a továbbiakban: "Minimális átlagos értékelés").

4. Követelések. Az Ügyfél elfogadja, hogy az adott Szolgáltatáshasználó Ügyfele helyettesíthető.

A Szolgáltatáshasználó kérésére, ismételt reklamáció, szerződésszegés, a minimális átlagértékelés alatti értékelés vagy az Adam jó hírnevének, márkájának, hírnevének vagy üzleti tevékenységének, illetve az Ádám fióktelepeinek vélelmezett károsodása esetén az Adam jogosult az Ügyfelet egy adott Szolgáltatáshasználó vagy a Szolgáltatáshasználók bármely csoportja esetében egy másik Ügyféllel helyettesíteni, az Ádám saját belátása szerint. Az Adam fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint kikapcsolja az Ádám adminisztrációs és technológiai támogatásának használatát.

Az Ügyfél elfogadja, hogy a reklamációkat közvetlenül a Szolgáltatáshasználó vagy az Adamon keresztül közölheti.

 

VIII. cikk

Az ügyfelekkel szemben támasztott követelmények

1. Dokumentáció és szakértelem. Az Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy mindig

a. rendelkezik a Magyarország jogszabályai által a szakmai szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi felhatalmazással, licenccel és engedéllyel. A Megrendelő kijelenti, hogy a Megrendelő Szakemberei orvosilag alkalmasak a szakmai szolgáltatások nyújtására.
b. rendelkeznek a szükséges szakértelemmel és tapasztalattal, valamint magas szintű szakmai hozzáértéssel, szolgáltatással és udvariassággal.

Az Adam fenntartja a jogot, hogy időről időre ellenőrizze az Ügyfél dokumentációját az Adam által ésszerű belátása szerint megfelelőnek ítélt módon.

2. Biztosítás. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen szerződés teljes időtartama alatt üzleti tevékenységére kiterjedő kereskedelmi felelősségbiztosítást köt.

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden egyes Szakemberrel együtt az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik az ésszerű és megfelelő intézkedések elfogadásáért, beleértve a megfelelő biztosítás megkötését, amely megfelel az összes vonatkozó jogszabály követelményeinek.

3. Titoktartás. Az Ügyfél vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti üzleti együttműködés során szerzett valamennyi információt - beleértve, de nem kizárólagosan az Ügyfél ügyfeleire, a szolgáltatások áraira, valamint az Adam know-how-ra és az itt leírtak tartalmára vonatkozó információkat - bizalmasan kezeli, még a jelen szerződés megszűnése után is.

4. Saját erőforrások. A Megrendelő tudomásul veszi és vállalja, hogy a jelen és a munkaszerződés szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges saját eszközöket, erőforrásokat és egyéb tárgyakat a minőségi szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben biztosítja, és a Megrendelő saját költségén utazik a teljesítés helyszínére a megállapodott időpontokban.

5. A Megrendelő tudomásul veszi és vállalja, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint a jelen szerződés megszűnését követő 1 évig nem nyújt szakmai szolgáltatásokat olyan Magyarországbeli szolgáltatás igénybe vevőinek, akikkel a Megrendelő az Adamon keresztül kötött szerződést, és nem végez semmilyen más olyan tevékenységet, amely ellentétes lenne az Ádám érdekeivel, és amely az Ádám előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül konkurenciát jelentene vagy jelenthetne, és kárt okozna vagy okozhatna az Ádámnak. A jelen rendelkezés megsértése a Megrendelővel és a Megrendelő szakembereivel fennálló szerződéses kapcsolat azonnali hatályú felmondását vonja maga után.

 

IX. cikk

Pénzügyi feltételek

1. Hozzájárulás a kifizetések átvételéhez szükséges képviselethez. A Megrendelő megbízza Adamot, hogy a Megrendelő ideiglenes képviselője legyen a kifizetések átvételére és a dokumentumok kiállítására kizárólag azon Szolgáltatást igénybe vevők részéről, akikkel a Megrendelő munkaszerződést köt. A Megrendelő beleegyezik, hogy az Adamnak ilyen módon teljesített kifizetés a Szolgáltatás igénybe vevője által közvetlenül a Megrendelőnek teljesített kifizetésnek minősül.

2. Dokumentumok. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adam az Adam adminisztrációs támogatás részeként nyugtákat, számlákat és adóügyi dokumentumokat állíthat ki a Megrendelő nevében. Ezeket a dokumentumokat a technológiai platformon keresztül juttatják el az Ügyfélhez. Az Ügyfél köteles a dokumentumokat haladéktalanul ellenőrizni. A szakmai szolgáltatásokról szóló bizonylatokon, számlákon vagy adóügyi dokumentumokban tett javításokat vagy javítási javaslatokat a kiállítás napjától számított három (3) munkanapon belül írásban kell benyújtani az Adamnak. Amennyiben az Ádámot nem a fentiek szerint értesítik, az Ádám nem vállal felelősséget a dokumentumokban lévő hibákért, azok kijavításáért, illetve az újraszámításokért vagy kifizetésekért.

3. Szolgáltatási díj. Az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybe vevőitől az adott hónapban nyújtott szakmai szolgáltatásokért kapott minden egyes fizetés után havonta szolgáltatási díjat fizet Adamnak, amelynek mértéke minden egyes kiszámlázott szakmai szolgáltatás 22
%-a + adott esetben ÁFA.

4. A szolgáltatási díj számítási módszerének módosítása. Az Adam jogot kap arra, hogy a szolgáltatási díj számítási módszerét a helyi piaci tényezők alapján saját belátása szerint bármikor megváltoztassa, és az ilyen változásokról e-mailben vagy más elektronikus kommunikációs eszközzel értesítse az Ügyfelet. A szolgáltatási díj számítási módszerének ilyen módosítását követően az Ügyfél az Adam szolgáltatásainak bármilyen további használata az Ügyfél beleegyezését fejezi ki a módosításhoz.

5. Fizetés az Ügyfélnek. Miután az Adamnak a szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó követelése vagy az Adam egyéb, az Ügyféllel szembeni követelései levonásra kerültek, az Ádám a Szolgáltatás igénybe vevői által az Ügyfélnek a nyújtott szakmai szolgáltatásokért fizetett összegeket az Ügyfél számlájára utalja, amelyet az Ügyfél kellő előzetes értesítéssel közölt az Adammal. Az Ádám kizárja a felelősségét a sikertelen tranzakciókért abban az esetben, ha az Ügyfél a regisztráció során vagy az együttműködés során bármikor helytelen banki adatokat ad meg.

6. Elszámolás. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adam egyoldalúan beszámíthatja az Adamnak a szolgáltatási díj vagy a jelen szerződés szerinti kötbér megfizetésére vonatkozó követeléseit az Ügyfélnek az Adammal szemben a Szakmai Szolgáltatás igénybe vevőitől kapott összegek kifizetésére vonatkozó követeléseibe.

7. Adók és elszámolás. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ügyfél és az Ügyfél minden egyes Szakmai Szolgáltatója teljes mértékben felelős a számviteli vagy adónyilvántartásukért, a jövedelmükre vonatkozó adók és járulékok megfizetéséért és egyéb törvényi kötelezettségekért.

8. A szakmai szolgáltatások árainak változása. A szakmai szolgáltatások árai idővel változhatnak a Megrendelő és a Szolgáltatás igénybe vevője közötti igényektől és megállapodástól függően.

 

X. cikk.
A megállapodás időtartama

1. A megállapodás időtartama. A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek az Ügyfélnek az Adam által nyújtott szolgáltatásokra történő regisztrációjának napján lépnek hatályba. Az Adam által nyújtott szolgáltatások igénybevételének megkezdése előtt az ügyfélnek be kell fejeznie a regisztrációs folyamatot, és meg kell adnia az összes szükséges információt. A regisztráció során a "A regisztrációval Ön elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a Személyes Adatkezelési Tájékoztatót" gombra kattintva Ön kijelenti és szavatolja, hogy:
a vonatkozó jogszabályok és nyilvántartások értelmében jogosult az Adam platform szolgáltatásainak szakmai szolgáltatások nyújtása céljából történő használatára vonatkozó megállapodás megkötésére;
gondosan elolvasta a jelen Általános Szerződési Feltételeket, beleértve az Általános Szerződési Feltételekből és a Megállapodásból eredő valamennyi kötelezettséget, teljes mértékben megértette azokat, és beleegyezik, hogy azok kötelező érvényűek;
az Ön által megadott valamennyi információ pontos, igaz, helyes és teljes.

2. Megszűnés. Mindkét Fél jogosult a jelen Megállapodást (elektronikus vagy egyéb eszközökkel) bármely okból vagy ok nélkül felmondani. A felmondási idő egy naptári hónap, és a felmondásról szóló értesítés másik Félnek történő kézbesítésének hónapját közvetlenül követő hónap első napján kezdődik. Az Adam azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Megállapodást felmondás nélkül is, ha az Ügyfél már nem felel meg a jogszabályi feltételeknek vagy az Adam szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szabványainak és elveinek. Az Adam haladéktalanul értesíti az Ügyfelet az ilyen felmondásról.

 

XI. cikk

Szerződéses szankciók

1. A kötelezettségek megszegése. Abban az esetben, ha a Megrendelő megszegi a munkaszerződés szerinti szakmai szolgáltatások megfelelő és időben történő nyújtására vonatkozó kötelezettségét, az Adam fenntartja magának a kizárólagos jogot, hogy jogsértésenként egyszeri, legfeljebb 200.000 Ft összegű díjat számítson fel.

2. Titoktartási kötelezettség megszegése. A VIII. cikk 3. szakasza szerinti titoktartás megsértése esetén a Megrendelő jogsértésenként 800.000 Ft összegű kötbért köteles fizetni Adamnak.

3. Abban az esetben, ha az Ügyfél megszegi a VIII. cikk 5. szakasza szerinti kötelezettségeket, az Ügyfél jogsértésenként 2.000.000 Ft összegű szerződéses kötbért fizet az Adamnak.

4. A kötbérre vonatkozó megállapodás nem érinti a kötelezettségek megszegése miatt felmerült kárigény érvényesítésének jogát, ha a kötelezettségszegés kötbérköteles, abban az esetben is, ha a kár meghaladja a kötbér összegét. A Felek kijelentik, hogy a szerződéses kötbér összege megfelel a kötelezettségek megszegéséből eredő esetleges kárnak.

 

XII. cikk

Záró rendelkezések

1. A megállapodás módosítása. Az Adam fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Megállapodást bármikor módosítsa azzal a hatállyal, hogy a Megállapodás új szövegét az Adam Szolgáltatások részeként elérhető on-line portálon e-mailben közzéteszi, vagy az Ügyfélnek küldött elektronikus értesítésével kezdődő hatállyal. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a módosított szövegezés online közzétételre kerül (az Ön piaca alapján történő módosítás: www.adamfestes.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-szakemberek ). Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés új szövegének közzétételét követően az Adam Szolgáltatások használatával az Ügyfél kifejezi beleegyezését, és az új szöveg kötelező érvényű. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet a Megállapodás módosításával, a módosítás bejelentésétől számított 3 napon belül jogosult elállni attól. Az Ügyfélnek a Megállapodástól való elállásra vonatkozó kérelmet e-mailben kell elküldenie a adam@adamfestes.hu címre (az Ön piacán alapuló változás).

2. Irányadó jog. A jelen Megállapodásra a Cseh Köztársaság joga az irányadó.

3. Megbízás. Az Ügyfél a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti vagy ruházhatja át, sem részben, sem egészben a jelen Megállapodást, illetve az ebből eredő jogait vagy kötelezettségeit. Az Adam jogosult a jelen Megállapodást, illetve az abból eredő jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben, időről időre és hozzájárulás nélkül átruházni vagy átruházni.

4. Teljes megállapodás. A jelen megállapodás, beleértve a bevezetőt és minden további feltételt, a felek közötti teljes megállapodást képezi a jelen megállapodás tárgyát illetően, és hatályon kívül helyez és érvénytelenít minden korábbi és egyidejű szerződést vagy megállapodást a jelen megállapodás tárgyát illetően. Az itt használt "beleértve" és "magában foglalja" kifejezés azt jelenti, hogy "beleértve, de nem kizárólagosan".

5. Elválaszthatóság. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése bármely joghatóságban részben vagy egészben jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az ilyen rendelkezés vagy annak egy része a vonatkozó mértékben nem tekinthető a jelen szerződés részének, azonban a jelen szerződés fennmaradó részének jogszerűsége, érvényessége és végrehajthatósága érintetlen marad. Ebben az esetben a Felek a jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést (vagy annak egy részét) olyan rendelkezéssel (vagy annak egy részével) helyettesítik, amely jogszerű, érvényes és végrehajtható, és amelynek hatása a lehető legjobban hasonlít a jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez (vagy annak egy részéhez), tekintettel a jelen szerződés tartalmára és céljára.

6. Az Általános Szerződési Feltételek érvényességének időpontja: 2020. augusztus 1.

bottom of page